Odjazdowa Promocja


Regulamin akcji dla klientów – Karel2 Sp. z o.o.


1. Organizator - Organizator – Venn – Marketing Partner z siedzibą w Warszawie przy Alei Wyścigowej 14/463, 02-681 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod, NIP: 9452106109, oraz REGON 121298075.
2. Producent – Schneider Electric Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000029914, NIP 5220011965, REGON 010397768.
3. Uczestnik – klient dokonujący zakupów w firmie Karel2 Sp. z o.o.
4. Czas trwania promocji: od 01.07.2022 r. do wyczerpania nagród.
5. Nagroda – w promocji przewidziano jako nagrody karty paliwowe BP o wartości 50, 100, 300 zł.
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest dokonanie jednorazowego zakupu produktów z serii Sedna
Design & Elements na kwotę:
a) Próg I: min. 500 zł netto – nagroda – karta paliwowa BP o wartości 50 zł
b) Próg II: min. 1 000 zł netto – nagroda – karta paliwowa BP o wartości 100 zł
c) Próg III: min. 2 500 zł netto – nagroda – karta paliwowa BP o wartości 300 zł
7. Liczba nagród w promocji jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Nagroda zostanie przekazana przez Dystrybutora w oddziale, w którym Uczestnik dokonuje zakupu.
9. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru nagrody (załącznik).
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na inny produkt alternatywny o tej samej wartości na wypadek wystąpienia problemów ze strony dostawcy nagród.
11. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią pieniężną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
13. Przystąpienie do Promocji oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
14. Administratorem danych osobowych jest - Venn – Marketing Partner z siedzibą w Warszawie przy Alei Wyścigowej 14/463, 02-681 Warszawa.
15. Podstawa prawna – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane na potrzeby promocji zgodnie z RODO art.61. Administrator pozyskuje tylko dane, których przetwarzanie jest konieczne w celu właściwego wykonania umowy i postanowień niniejszego regulaminu. Administrator gwarantuje:
a) dostęp do danych oraz ich aktualizacji
b) prawo do ich usunięcia
c) prawo wycofania zgody na przetwarzanie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji kierować należy na adres: - Venn – Marketing Partner, Aleja
Wyścigowa 14/463, 02-681 Warszawa, z dopiskiem „Odjazdowa Promocja - reklamacja” w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od ujawnienia podstawy reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia czasu trwania Promocji. Reklamacja powinna zawierać opis i wskazanie
Internal
przyczyn reklamacji, żądanie określonego zachowania się przez Organizatora oraz nazwisko i adres e-mail Uczestnika Promocji.
19. Podstawą reklamacji mogą być jedynie faktury zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
20. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni roboczych od daty ich dostarczenia Organizatorowi.
21. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Organizatora w przedmiocie reklamacji listem poleconym przesłanym do Uczestnika Promocji nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
22. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Jedynym wiążącym źródłem zasad przeprowadzania Promocji jest niniejszy Regulamin.
23. Regulamin jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Promocji oraz zasad przyznawania nagród i nie są dopuszczalne inne ustalenia w tym zakresie z wyjątkiem sytuacji zmiany Regulaminu.
24. Uczestnik Promocji nie może przenieść uprawnień wynikających z udziału w Promocji, w tym prawa do otrzymania jakiejkolwiek nagrody, na osobę trzecią.
25. W przypadku powstania podejrzeń co do naruszania przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Organizator może przeprowadzić szczegółowe postępowanie wyjaśniające, które będzie trwało nie dłużej niż 14 dni.
26. Podatek od przekazywanych nagród, będzie rozliczany na zasadach obowiązujących i opłacany przez
Organizatora.
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości spowodowanych przez Uczestników.
28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym prawo do zmiany terminu rozpoczęcia, czasu trwania lub zakończenia terminu Promocji, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Uczestnika Promocji przed dniem dokonania zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu lub wcześniejszym zakończeniu Promocji zostanie ogłoszona na stronie Organizatora (słownie: siedem) dni przed dokonaniem zmian.
29. Regulamin dostępny jest na żądanie Uczestnika w siedzibie Organizatora w czasie trwania Promocji, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00, a także w miejscu przeprowadzania promocji – oddział Karel2 Sp. z o.o.
30. Wszelkie spory wynikające w związku z Promocją będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Organizatora.
31. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

  Odjazdowa Promocja Schneider - plakat

 

W celu ustalenia warunków zakupu: 

 

skontaktuj się ze swoim opiekunem

lub

złóż zapytanie przez formularz kontaktowy

Do listy oddziałów Karel2