Produkty Harmony od Schneider Electric


 

   

 

   

Regulamin akcji dla klientów

Promocja skierowana wyłącznie dla Klientów spółki Karel2 Sp. z o.o.

 1. Organizator – Karel2 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000133240
 2. Producent- Schneider Electric Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy   Konstruktorskiej 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000029914, NIP 5220011965, REGON 010397768. 
 3. Uczestnik – klient dokonujący zakupów w oddziałach Karel sp. z o. o. , prowadzących odsprzedaż produktów.
 4. Czas trwania promocji: <01.07.2024 do odwołania lub wyczerpania zapasów>
 5. Nagroda – w promocji przewidziano nagrody ręcznik z mikrofibry oraz torba sportowa Nike.
 6. Warunkiem otrzymania nagrody jest dokonanie zakupu produktów z rodziny Harmony (przyciski, przełączniki, lampki)

min. 400 zł netto – nagroda: ręcznik z mikrofibry

min. 800 zł netto - nagroda: torba sportowa

 1. Zakupy w okresie trwania promocji kumulują się
 2. 1 Uczestnik w ramach niniejszej promocji może otrzymać maksymalnie 1 nagrodę. 
 3. Liczba nagród w promocji jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 4. Nagroda zostanie przekazana przez Dystrybutora w oddziale, w którym Uczestnik dokonuje zakupu. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na inny produkt alternatywny o tej samej wartości na wypadek wystąpienia problemów ze strony dostawcy nagród.
 6. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią pieniężną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 8. Przystąpienie do Promocji oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 9. Administratorem danych osobowych jest - Karel sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.
   

Podstawa prawna – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane na potrzeby promocji zgodnie z RODO art.61. Administrator pozyskuje tylko dane, których przetwarzanie jest konieczne w celu właściwego wykonania umowy i postanowień niniejszego regulaminu.

   

 

 

 

 

 

 

 

Administrator gwarantuje:
- dostęp do danych oraz ich aktualizacji
- prawo do ich usunięcia
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji kierować należy na adres: Karel sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, z dopiskiem „reklamacja-promocja Harmony” w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od ujawnienia podstawy reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia czasu trwania Promocji. Reklamacja powinna zawierać opis i wskazanie przyczyn reklamacji, żądanie określonego zachowania się przez Organizatora oraz nazwisko i adres e-mail Uczestnika Promocji. 
 2. Podstawą reklamacji mogą być jedynie faktury zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni roboczych od daty ich dostarczenia Organizatorowi.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Organizatora w przedmiocie reklamacji listem polecony m przesłanym do Uczestnika Promocji nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
 5. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Jedynym wiążącym źródłem zasad przeprowadzania Promocji jest niniejszy Regulamin.
 6. Regulamin jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Promocji oraz zasad przyznawania nagród i nie są dopuszczalne inne ustalenia w tym zakresie z wyjątkiem sytuacji zmiany Regulaminu.
 7. Uczestnik Promocji nie może przenieść uprawnień wynikających z udziału w Promocji, w tym prawa do otrzymania jakiejkolwiek nagrody, na osobę trzecią.
 8. W przypadku powstania podejrzeń co do naruszania przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Organizator może przeprowadzić szczegółowe postępowanie wyjaśniające, które będzie trwało nie dłużej niż 14 dni.
 9. Podatek od przekazywanych nagród, będzie rozliczany na zasadach obowiązujących i opłacany przez Organizatora.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości spowodowanych przez Uczestników.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym prawo do zmiany terminu rozpoczęcia, czasu trwania lub zakończenia terminu Promocji, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Uczestnika Promocji przed dniem dokonania zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu lub wcześniejszym zakończeniu Promocji zostanie ogłoszona na stronie Organizatora (słownie: siedem) dni przed dokonaniem zmian.
 12. Regulamin dostępny jest na żądanie Uczestnika w siedzibie Organizatora w czasie trwania Promocji, w dni robocze w godzinach od 7 do 16, a także w miejscu przeprowadzania promocji – oddziały Karel sp. z o.o.
 13. Wszelkie spory wynikające w związku z Promocją będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Organizatora.
 14. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.