Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

POD ADRESEM

www.karel2.pl

 

§ 1. Definicje

Ilekroć mowa jest w niniejszym regulaminie o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego sprzedaży prowadzony przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość pod adresem elektronicznym: karel2.pl, który został sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2020r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. Sprzedającym (Usługodawcy) należy przez to rozumieć spółkę: Karel2 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej ul. Katowicka 180 43-346 BIELSKO – BIAŁA NIP: 6272348246, REGON: 27655131200000, KRS 0000133240;
 3. Sklepie – sklep internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.karel2.pl wraz z całą jego treścią, do których pełne i wyłączne prawa ma Sprzedający;
 4. Sprzedaży należy przez to rozumieć składanie i przyjmowanie Zamówień oraz zawieranie Umów za pośrednictwem Sklepu;
 5. Kupującym – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zamówienia i na rzecz której zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. Kupującym może być zarówno Klient Biznesowy jak i Klient Indywidualny, z uwzględnieniem odmiennego charakteru takiej sprzedaży;
 6. Klient biznesowy - należy rozumieć osobę fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 431 KC;
 7. Klient indywidualny (Konsument) – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (zdolną do dokonywania czynności danego rodzaju samodzielnie), która dokonuje ze Sprzedającym, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
 8. Stronach – należy przez to rozumieć Kupującego oraz Sprzedającego;
 9. Stronie – należy przez to rozumieć Kupującego albo Sprzedającego;
 10. Użytkowniku- należy przez to rozumieć Kupujący posiadającego zarejestrowane Konto w Sklepie;
 11. Umowie – należy przez to rozumieć Umowę Sprzedaży Towaru zawartą między Sprzedającym a Kupującym w języku polskim, zgodną z Regulaminem, dotyczącą danego Zamówienia w rozumieniu KC zawieraną za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;
 12. Usłudze – należy przez to rozumieć usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego, zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczenie Treści w Sklepie Internetowym, lub - jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę za pomocą Klauzul - usługa dostarczania Użytkownikowi Newsletter;
 13. Zamówieniu - należy przez to rozumieć nieodwołalną i wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru składaną Sprzedającemu przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierającą rodzaj i ilość Towaru, sposób Dostawy, Metodę Płatności, Miejsce wydania rzeczy, Dane umożliwiające wydanie Towaru i identyfikację Kupującego a także inne informacje określone w niniejszym Regulaminie, która to oferta w prawidłowy sposób i bez zakłóceń dotarła do Sprzedającego;
 14. Potwierdzeniu zamówienia- należy przez to rozumieć informację wysłaną prze Sprzedającego potwierdzającą przyjęcie oferty Kupującego dotycząca danego Zamówienia, na warunkach określonych w Regulaminie;
 15. Towarze – należy przez to rozumieć produkt, który może stać się przedmiotem Zamówienia, wymieniony i opisany w Sklepie przy użyciu jednostki miary oraz ceny (cena/jednostka);
 16. Dostawie – należy przez to rozumieć oferowany przez Sprzedającego i wybrany przy Kupującego sposób dostawy Towarów, który następuje z wykorzystaniem usług przewoźnika;
 17. Punkcie odbioru – należy przez to rozumieć adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod którym można dokonać bezpłatnego odbioru Towaru, obejmując jego posiadanie, przy czym wszelki załadunek, transport i inne czynności niezbędne do odbioru Towaru w Punkcie odbioru następują na koszt i ryzyko Kupującego;
 18. Kosztach Dostawy - należy przez to rozumieć informacje o Kosztach Dostawy w ramach poszczególnych sposobów Dostawy, które są przedstawiane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia;
 19. Dowodzie zakupu – należy przez to rozumieć fakturę VAT, wystawioną zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa;
 20. Karcie Towaru – należy przez to rozumieć podstronę Sklepu, która zawiera informacje o konkretnym Towarze wraz z innymi danymi, w szczególności danymi dotyczącymi dopuszczalnych metod płatności i sposobów Dostawy. Informacje zawarte w Karcie Towaru nie stanowią oferty w rozumienie przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy;
 21. Miejscu wydania rzeczy – należy przez to rozumieć miejsce znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej wskazane przez Kupującego, w którym Kupujący ma obowiązek odebrania Towaru i objęcia go w posiadanie. Miejscem wydania rzeczy może być również Punkt odbioru;
 22. Momencie wydania rzeczy – należy przez to rozumieć chwilę, w której Kupujący bądź obejmuje Towar w posiadanie w Punkcie odbioru lub Miejscu wydania rzeczy, a w przypadku Dostawy – należy przez to rozumieć chwilę, w której przewoźnik obejmuje Towar w posiadanie w celu dostarczenia go Kupującemu;
 23. Koncie - należy przez to rozumieć zbiór informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym Sprzedającego w ramach prowadzenia Sklepu dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży;
 24. Loginie - należy przez to rozumieć adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;
 25. Haśle - należy przez to rozumieć ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do uzyskiwania dostępu do Konta ustalany indywidualnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;
 26. Newsletterze -- należy przez to rozumieć informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Usługodawcy lub Sprzedających, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Usługodawcy lub Sprzedających;
 27. Towar Poekspozycyjny – rzecz ruchoma dostępna w sklepie internetowym będąca przedmiotem sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedającym, która była eksponowana w sklepie stacjonarnym Sprzedającego, mogąca posiadać nieznaczne ślady użytkowania z tym związane nie wpływająca na jej stan techniczny oraz jakość. Oferta sprzedaży towarów poekspozycyjnych każdorazowo zawiera informacje zarówno zdjęciową jak i opisową o ich stanie.
 28. Kodeksie cywilnym (KC)– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145);
 29. Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną- należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
 30. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

§ 2. Postanowienia wprowadzające

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób Sprzedaży i świadczenia Usług przez Karel 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej, za pośrednictwem Sklepu.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe i nie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedającego a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedającego wyrażoną na piśmie.
 3. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest w następujący sposób:
 4. pisemnie: Karel 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej ul. Katowicka 180, 43-346 BIELSKO – BIAŁA. NIP: 6272348246, REGON: 27655131200000, KRS 0000133240 – kapitał zakładowy 746 000,00 ;
 5. elektronicznie: (adres: [email protected]),
 6. telefonicznie (nr telefonu: 501 523 764 lub 33 482 ).

§ 3. Zasady sprzedaży

 1. Sprzedający prowadzi Sprzedaż na rzecz Klientów Biznesowych i Indywidualnych na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Ogólne warunki zakupu oraz wszelkie inne wzorce umowne bez względu na użyte nazewnictwo stosowane przez Kupującego nie są wiążące dla Sprzedającego, nawet jeżeli nie zostały wyraźnie przez Spadającego odrzucone.
 3. Sprzedaż może dotyczyć Towarów zarówno nowych,lub towarów Poekspozycyjnych. Na okoliczność sprzedaży Towaru Poekspozycyjnego Sprzedający zamieści o tym stosowną informację zarówno zdjęciową jak i opisową.
 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na Stronie oferta była aktualna. W sytuacji braku dostępności zamówionych Towarów, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub mailową oraz udzielenia informacji w zakresie dalszych działań zmierzających do realizacji zamówienia lub też przedstawienia propozycji Kupującemu w zakresie sprzedaży innego dostępnego Towaru przy uwzględnieniu jego regularnej ceny lub też udzielenia informacji o zwrocie Kupującemu dokonanej wpłaty, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem;
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia Umowy zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 71 ustawy Kodeks Cywilny. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego. 
 2. Zdjęcia i opisy Towarów umieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu zapoznanie się ze zbliżonymi cechami, wyglądem i parametrami użytkowymi towarów. Wygląd Towaru na zdjęciach umieszczonych w Sklepie może w pewnym stopniu różnić się od wyglądu zewnętrznego Towaru wydawanego Kupującemu co może wynikać między innymi z indywidualnych ustawień komputera Klienta i/lub ustawień monitora Klienta powodujących błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będących Konsumentami.
 3. Sprzedawca pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie Sklepu opisy Towaru były prawidłowe nie gwarantuje, że nie zawierają błędów lub braków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Sprzedający rekomenduje, aby przed podjęciem decyzji o złożeniu Zamówienia, Kupujący skontaktował się ze Sprzedającym w celu otrzymania informacji serwisowej.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i są cenami całkowitymi, tzn. zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy
 5. Wszelkie ewentualne zwroty należności uiszczonych przez Kupującego na rzecz Sprzedającego, Sprzedający zwraca bezpośrednio na rachunek bankowy określony i wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 6. Każde złożenie w Sklepie Zamówienia stanowi odrębną umowę i dla swej skuteczności wymaga każdorazowej akceptacji Regulaminu Sklepu
 7. Wymagania techniczne, niezbędne do prawidłowego korzystania przez Kupującego ze Sklepu:
  1. posiadanie urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową,
  2. posiadanie dostępu do Internetu,
  3. posiadanie skrzynki e-mail;

Wszystkie wymagania muszą zostać spełnione łącznie.

Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu
z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli.

 1. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość ze Sklepem lub bezpośrednio ze Sprzedającym, a Kupujący samodzielnie ponosi koszty z tym związane. Powyższe koszty wynikać mogą w szczególności z umowy jaką Klient zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumienie na odległość.
 2. Kupujący nie ma prawa do:
 1. dostarczania lub przekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 2. korzystania ze Sklepu w sposób, który zakłóca jego funkcjonowanie lub wpływa na jego prawidłowe działanie;
 3. podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu lub kontaktu ze Sprzedającym niezamówionej informacji handlowej (spam);
 4. korzystania ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
 5. korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu w innych celach niż do użytku osobistego, w szczególności nie ma prawa do wykorzystywania treści zamieszczonych w ramach Sklepu do prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Sprzedającego, w tym do kopiowania całości lub części Karty Towaru, znaków lub nazw przyjętych przez Kupującego, szaty graficznej Strony, która umożliwia identyfikację Sprzedającego.

§ 4. Złożenie Zamówienia

 1. Prawo do składania Zamówień przysługuje Klientowi przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 17:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 2. Sprzedający może zawiesić funkcjonowanie Sklepu z przyczyn technicznych lub gdy wystąpi inna nadzwyczajna okoliczność albo co innego przewidują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Złożenie Zamówienia obejmuje proces składający się z następujących czynności podjętych przez Kupującego:
 4. dodanie Towaru z Karty Towaru do koszyka zakupów;
 5. przejście do koszyka zakupów;
 6. zatwierdzenie koszyka zakupów, poprzez naciśnięcie przycisku „Zatwierdź”;
 7. wybór dostępnego sposobu Dostawy (alternatywnie, wskazanie Punktu odbioru);
 8. wybór dostępnej metody płatności;
 9. wskazanie Miejsca wydania rzeczy;
 10. wskazanie danych Kupującego, obejmujących nazwę, firmę lub imię i nazwisko Kupującego, siedzibę  lub adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego oraz NIP lub Klienta biznesowego;
 11. wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany ewentualny zwrot uiszczonych przez Kupującego należności.
 12. Złożenie zamówienie następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”
 13. Kupujący jest związany swoim Zamówieniem (tj. nie może go odwołać lub zmienić) od chwili jego otrzymania przez Sprzedającego. Stan związania Zamówieniem ustaje:
 14. w przypadku braku przesłania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia,
 15. w przypadku przesłania informacji odrzuceniu lub anulowaniu Zamówienia,
 16. w przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w §7 ust. 4.
 17. Po złożeniu Zamówienia Kupujący nie ma prawa do jego jednostronnej modyfikacji.
 18. Kupujący jest odpowiedzialny za to, aby dane techniczne, jakość i ilość Towaru określona w jego Zamówieniu i Umowie odpowiadała jego potrzebom. Jeśli Zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, zamówiony Produkt będzie dostarczony jako zwyczajny towar handlowy.
 19. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoważne z upoważnieniem Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
 20. Warunkiem złożenia Zamówienia i korzystania z usług Sklepu przez Kupującego jest akceptacja i przestrzeganie postanowień Regulaminu i Postanowień polityki prywatności i plików „cookies”.
 21. Na treść Umowy składa się Regulamin, Polityka Prywatności i plików „cookies” oraz informacja Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 • 5. Rejestracja konta
 1. W celu założenia konta Klient aktywuje zakładkę „Utwórz nowe konto klienta” w tym celu podaje nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz indywidualne Hasło dostępu do konta oraz określa czy chce otrzymywał otrzymywać Newsletter.
 2. Z tytułu dokonania rejestracji konta Sprzedający nie pobiera żadnych opłat od Kupującego.
 3. Loginem Klienta jest jego adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
 4. Hasło o którym mowa w ustępie powyższym można zmienić poprzez podanie adresu e-mail i wprowadzenie obowiązującego hasła
 5. Klient nie może przekazywać hasła osobom trzecim, a Hasło powinien regularnie modyfikować w celu zachowania ogólnych zasad bezpieczeństwa zakupów w sieci.
 6. Po dokonaniu rejestracji klient otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem rejestracji oraz linkiem do aktywacji konta.
 1. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

§ 6. Dostawa i płatność

 1. Przewiduje się następujące sposoby Dostawy Towaru:

1) Kurierem,

2) w Punkcie Odbioru

 1. Sprzedający informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących Dostawy najpóźniej na początkowej fazie składania Zamówienia. Szczegółowe informacje nt. dopuszczalności danego sposobu Dostawy, w tym przewidywany czas Dostawy i przewidywany czas pozostawienia Towaru w gotowości do odbioru w Punkcie odbioru w odniesieniu do konkretnego Towaru zawiera Karta Towaru.
 2. Płatności są obsługiwane przez „iMoje – szybkie i wygodne płatności elektroniczne” usługa ta jest świadczona przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
 3.  Płatność jest dopuszczalna następującymi metodami:

1) przelew na wskazany rachunek bankowy;

2) za pobraniem w momencie odbioru przesyłki od kuriera

3) w ramach odbioru osobistego – w jednym z oddziałów Sprzedającego

 1. Kupujący może wybrać wyłącznie jedną z powyższych metod płatności. Szczegółowy opis i informacje dotyczące dopuszczalności danej metody płatności w odniesieniu do konkretnego towaru zawiera Karta Towaru.
 2. Wybranie przez Klienta opcji płatność za pobraniem nie jest dopuszczalne, gdy Miejsce wydania rzeczy jest Punkt odbioru.
 3. Kupujący zobowiązany jest do dokonania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu sześciu godzin od chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam”, zapłaty całości ceny Towaru oraz Kosztów Dostawy (o ile występują), a także do zapłaty innych kosztów wyszczególnionych w Zamówieniu (o ile występują), chyba że jako metodę płatności wybrano „za pobraniem”.
 4. Za chwilę zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Sprzedającego (nie dotyczy metody płatności „za pobraniem”).
 5. W przypadku metody płatności „za pobraniem” Kupujący zobowiązuje się do dokonania wszystkich wymaganych płatności przy odbiorze Towaru.
 • 7. Przyjęcie, anulowanie, odrzucenie Zamówienia
 1. Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu siedemdziesięciu dwóch godzin od chwili otrzymania Zamówienia, rozpatruje złożone przez Kupujące Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji i informuje Kupującego przyjęciu, odrzuceniu bądź anulowaniu Zamówienie (na adres e-mail Kupującego podany w Zamówieniu). W szczególności warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia. Kupujący może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedający ma prawo do odrzucenia Zamówienia bez podania przyczyny. Odmowa nie przysługuje po Potwierdzeniu Zamówienia do realizacji. W przypadku odrzucenia Zamówienia, które zostało opłacone, Sprzedający zwróci wpłacone środki na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność.
 4. Sprzedający ma prawo do zmiany parametrów Zamówienia. Potwierdzenia Zamówienia które zawiera inne dane niż zawarte w Zamówieniu (np. mniejsza ilość Towaru niż wskazana przez Kupującego w Zamówieniu) lub dodatkowe zastrzeżenia Sprzedającego (np. konieczność poniesienia dodatkowej opłaty za zapakowanie Towaru), Sprzedający uważać będzie za zaakceptowane przez Kupującego, z zastrzeżeniem ust. 5, jeśli ten nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 72 godzin od chwili wysłania takiej informacji do Kupującego. W razie braku zgłoszenia sprzeciwu w zakreślonym terminie, Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia, które zawiera inne dane niż zawarte w Zamówieniu przez Kupującego lub które zawiera dodatkowe zastrzeżenia Sprzedającego. W razie zgłoszenia sprzeciwu nie dochodzi do zawarcia Umowy. W razie zgłoszenia sprzeciwu uiszczone płatności za nieprzyjęte Zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Kupującemu.
 5. Wysłanie Potwierdzenia Zamówienia, które zawiera dodatkowe zastrzeżenia Sprzedającego wymaga zgody Kupującego Indywidualnego wyrażonej w zakreślonym przez Sprzedającego terminie. Brak akceptacji zastrzeżeń skutkuje anulowaniem zamówienia.
 6. Brak płatności w zakreślonym terminie skutkuje anulowaniem Zamówienia, o ile Sprzedający nie postanowi inaczej (nie dotyczy metody płatności „za pobraniem”). Anulowanie Zamówienia może nastąpić również wskutek niemożności identyfikacji Kupującego wskutek błędnie wskazanych danych kontaktowych.
 7. Brak przesłania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia w zakreślonym terminie oznacza odrzucenie Zamówienia, o którym Kupujący Indywidualny zostaje każdorazowo powiadomiony.
 8. Umowa nie zostaje zawarta w przypadku w przypadku wyrażenia sprzeciwu, wyrażonego w ust. 4, anulowania bądź odrzucenia Zamówienia, a uiszczone płatności za nieprzyjęte Zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Kupującemu.
 • 8. Wysłanie i Odbiór Zamówienia
 1. Realizacja Umowy przez Sprzedającego następuje poprzez wysłanie Towaru albo poprzez pozostawienie Towaru w gotowości do odbioru w Punkcie odbioru oraz przeniesienie własności Towaru na Kupującego na zasadach przewidzianych w Umowie.
 2. Realizacja Umowy przez Kupującego następuje poprzez zapłatę ceny za Towar wraz z Kosztami Dostawy, o ile Sprzedający nie dokonał zastrzeżeń Zamówienia za zgodą Kupującego. Realizacji Umowy mogą towarzyszyć także inne czynności Sprzedającego lub Kupującego, o ile zostały one określone w treści Umowy.
 3. Wydanie towaru uznaje się za wykonanie Zamówienia.
 4. Wysłanie Towaru płatnego metodą „za pobraniem” następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie wskazanym w Karcie Towaru. Wysłanie Towaru płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej albo przygotowanie Towaru do odbioru w Punkcie odbioru płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej następuje w terminie wskazanym w Karcie Towaru, jednak nie wcześniej niż w chwili uznania środków wpłaconych tytułem ceny za Towar, tytułem Kosztów Dostawy oraz ewentualnie z innego tytułu wymaganego przez Sprzedającego na rachunku bankowym Sprzedającego.
 5. Odbiór Towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić na dokumencie potwierdzenia odbioru Towaru własnoręcznym czytelnym podpisem bądź osobie upoważnionej do odbioru Towaru przez Kupującego w zamówieniu.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że terminy wysłania Towaru mogą ulegać odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od woli Sprzedającego. O zaistnieniu takiej okoliczności Sprzedający poinformuje Kupującego.
 7.  W sytuacjach nadzwyczajnych, na które Sprzedający nie ma wpływu (np. wycofanie Towaru z obrotu, zaprzestanie produkcji Towaru, zakończenie współpracy między Dystrybutorem a Sprzedającym na skutek wyłącznej decyzji Dystrybutora), gdy realizacja całości lub części Umowy dozna trwałych lub przejściowych przeszkód, Sprzedający niezwłocznie kontaktuje się z Kupującym w celu podjęcia przez Kupującego:
 1. decyzji o częściowej realizacji Umowy i częściowym rozwiązaniu od Umowy na mocy porozumienia Stron,
 2. wydłużeniu czasu oczekiwania na realizację Umowy;
 3. rozwiązaniu całości Umowy na mocy porozumienia Stron.
 1. Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w terminie siedemdziesięciu dwóch godzin od chwili wysłania informacji. Jeżeli Kupujący:
 1. nie poinformuje Sprzedającego, we wskazanym terminie o swojej decyzji
 2. podejmuje inne decyzje niż przewidziane w 8 ust 7,
 3. uzależnia swoją zgodę od dodatkowych warunków lub zastrzeżeń,

Sprzedający będzie miał prawo do odstąpienia od całości Umowy z przyczyn niezależnych od Kupującego, w terminie 90 dni od dnia wysłania Kupującemu informacji, o której mowa w §8 ust 7

 1. Zgodnie ze złożonym Zamówieniem oraz wybranym sposobem Dostawy Sprzedający albo informuje Kupującego o pozostawieniu Towaru w Punkcie odbioru i wyznacza termin jego odbioru albo informuje Kupującego, że przewoźnik objął Towar w posiadanie w celu dostarczenia go Kupującemu oraz o przewidywanym terminie Dostawy.
 2.  Kupujący ma obowiązek odebrać Towar w Punkcie odbioru w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego albo odebrać Towar dostarczony w ramach Dostawy. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Kupującego nie dojdzie do odbioru Towaru w Punkcie odbioru w zakreślonym terminie, to Sprzedający ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przechowywania Towaru w wysokości ryczałtowej (ustalanej indywidualnie w zależności od rodzaju towaru) za każdy dzień przechowywania Towaru. Nie zwalnia to Kupującego z obowiązku odbioru Towaru. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Kupującego nie dojdzie do odbioru Towaru dostarczonego w ramach Dostawy, to Sprzedający ma prawo do obciążenia Kupującego Kosztami Dostawy, a także do obciążenia Kupującego kosztami zwrotnego przesłania nieodebranego Towaru do Sprzedającego. Nie zwalnia to Kupującego z obowiązku odbioru Towaru.
 3. Do czasu pełnej zapłaty ceny za Towar, Kosztów Dostawy i innych należności wskazanych w Umowie, Towar stanowi wyłączną własność Sprzedającego (zastrzeżenie prawa własności). W przypadku zbycia przez Kupującego Towaru (ewentualnie również po przeróbce) przed uregulowaniem ceny za Towar, Kosztów Dostawy i innych należności wskazanych w umowie, Kupujący przeniesie na Sprzedającego wszelkie prawa i roszczenia (w tym roszczenie m.in. o zapłatę ceny) z tytułu dokonanego przez Kupującego zbycia Towaru obciążonego zastrzeżeniem prawa własności na rzecz osoby trzeciej (tzw. przedłużone zastrzeżenie własności). Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego podania Sprzedającemu nazwy oraz adresu nabywcy, jak i stanu oraz wysokości roszczenia wynikającego z tego zbycia. Ponadto Kupujący zobowiązuje się do poinformowania nabywcy o fakcie cesji roszczeń.
 4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie zapewnia, ani nie gwarantuje, że Towar zostanie dostarczony Kupującemu w określonym dniu.
 5. Jeżeli Kupujący bezpodstawnie nie odbiera Towaru płatnego metodą „za pobraniem” lub bezpodstawnie odmawia jego odbioru, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wysyłki Towaru do Kupującego oraz kosztami zwrotu Towaru do Sprzedającego.
 6. Sprzedający ma prawo do wstrzymania wysyłki Towaru lub do wstrzymania pozostawienia Towaru w gotowości do odbioru w Punkcie odbioru, jeżeli Kupujący zalega z zapłatą ceny za Towar bądź Kosztów Dostawy, albo gdy powstaną jakiekolwiek wymagalne wierzytelności Kupującego wobec Sprzedającego z jakiegokolwiek tytułu. Prawo to przysługuje Sprzedającemu do czasu pełnego zaspokojenia jego roszczeń przez Kupującego.
 7. Wszelkie ryzyka, ciężary, odpowiedzialność związana z utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem Towaru przechodzą na Kupującego w Momencie wydania rzeczy. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Kupującego nie dojdzie odbioru Towaru w Punkcie odbioru albo do odbioru Towaru dostarczonego w ramach Dostawy, wszelkie ryzyka, ciężary, odpowiedzialność związana z utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem Towaru przechodzą na Kupującego odpowiednio albo w chwili wyznaczonej na odbiór Towaru w Punkcie odbioru albo w chwili, w której przewoźnik obejmuje Towar w posiadanie w celu dostarczenia go Kupującemu.
 8. Sprzedający ma prawo do realizowania Umowy w częściach. Sprzedający nie jest zobowiązany do jednorazowego wysłania całego Towaru, który został objęty Umową. Kupujący wyraża na to zgodę.
 9. Sprzedający nie ubezpiecza Dostawy, ani Towaru, a w szczególności nie ubezpiecza Towaru w trakcie pozostawania Towaru w gotowości do odbioru w Punkcie odbioru, a ewentualną decyzję w zakresie ubezpieczenia podejmuje Kupujący. Na żądanie Kupującego zgłoszone najpóźniej w chwili składania Zamówienia, Sprzedający ubezpiecza Dostawę lub Towar, pod warunkiem, że Kupujący uprzednio wpłaci środki pieniężne niezbędne do opłacenia kosztów ubezpieczenia.
 10. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Kupującemu, bądź przewoźnikowi, wraz z Towarem, dokumentu magazynowego WZ, w którym to dokumencie Kupujący bądź przewoźnik potwierdzi ilość/liczbę odebranych Towarów poprzez wpisanie daty, podpisanie oraz przystawienie pieczęci firmowej.
 11. Wszelkie koszty związane z wydaniem i odebraniem Towaru, w tym Koszty Dostawy, koszty ważenia i opakowania ponosi Kupujący.
 12. Dostawa albo odbiór Towaru w Punkcie odbioru odbywa się na wyłączny koszt i ryzyko Kupującego. Ryzyko uszkodzenia, utraty lub zniszczenia Towaru w trakcie Dostawy lub w trakcie odbioru w Punkcie odbioru ponosi Kupujący, przy czym nie zwalnia go to z obowiązków względem Sprzedającego.

§ 9. Odpowiedzialność Sprzedającego i Gwarancja

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 1. Odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty 100 % ceny brutto Towarów, które obejmuje dana Umowa. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego tylko za stratę i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego.
 2. Sprzedający oprócz Dowodu zakupu, może wręczyć Kupującemu kartę gwarancyjną dla Towaru.
 3. Wszelkie uprawnienia wynikające z karty gwarancyjnej, w tym zwłaszcza reklamacje oraz zwroty Towaru w ramach gwarancji powinny następować zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w karcie gwarancyjnej.
 4. Zwrot Towaru wadliwego lub niekompletnego powinien następować każdorazowo na adres podany w karcie gwarancyjnej.
 5. Sprzedający informuje, że nie jest wystawcą karty gwarancyjnej i nie występuje jako gwarant, stąd ewentualne roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłaszać bezpośrednio do podmiotu wskazanego w karcie gwarancyjnej.
 6. Kupujący zobowiązany jest do dokonania czynności sprawdzających Towar, w tym sprawdzenia stanu Towaru, stanu opakowania, asortymentu, jakości, ilości itp., a także do poinformowania Sprzedającego:
 1. o wszelkich brakach ilościowych Towaru w momencie odbierania ich od przewoźnika, albo – w razie odbioru Towaru w Punkcie odbioru – w momencie odbierania ich od Sprzedającego. Brak poinformowania Sprzedającego o brakach ilościowych w zakreślonym terminie skutkuje zrzeczeniem się jakichkolwiek roszczeń Kupującego z tego tytułu wobec Sprzedającego,
 2. o wszelkich wadach jakościowych Towaru w terminie 14 dni od dnia odebrania ich od przewoźnika, albo – w razie odbioru Towaru w Punkcie odbioru – w terminie 14 dni od dnia odebrania ich od Sprzedającego. Brak poinformowania Sprzedającego o wadach jakościowych w zakreślonym terminie skutkuje zrzeczeniem się przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Sprzedającego.

§ 10. Reklamacje

1.    Wszelkie reklamacje można przesyłać na adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedającego pod adresem: [email protected].

2.    Klient zgłaszając reklamację powinien podać następujące informacje:

a) imię i nazwisko Klienta lub nazwę Klienta,

b) adres Klienta,

c) oznaczenie oraz datę realizacji Zamówienia,

d) podstawę reklamacji.       

3.    Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty doręczenia Sprzedającemu.

 

 

§ 11. Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

       Za zgodną wolą Stron Umowa może być w każdej chwili rozwiązana.

 1. Sprzedający i Kupujący mają prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach opisanych w Kodeksie cywilnym oraz w Regulaminie.
 2. Niezależnie od (ust. 1), Sprzedający ma prawo do odstąpienia od części lub całości Umowy w przypadku, gdy:
 3. a) mimo wezwania Kupującego do należytego wykonania swoich zobowiązań w postaci uiszczenia ceny za Towar, Kosztów Dostawy i ewentualnie innych należnych płatności określonych w Umowie i wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do zapłaty, Kupujący nadal nie wykonał wszystkich płatności;
 4. b) mimo wezwania Kupującego do należytego wykonania swoich zobowiązań w postaci odbioru Towaru i wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do odbioru Towaru, Kupujący nadal nie odbiera Towaru;
 5. c) zaistnieją podstawy do ogłoszenia upadłości Kupującego lub otwarcia względem Kupującego postępowania restrukturyzacyjnego;
 6. Oświadczenie o odstąpieniu w przypadkach ust. 3 lit. a i b może zostać złożone w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu terminu do usunięcia naruszeń. Oświadczenie o odstąpieniu w przypadkach ust. 3 lit. c może zostać złożone w ciągu 90 dni od dnia powzięcia przez Sprzedającego informacji o wskazanych okolicznościach.
 7. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenie przed jego upływem.  Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

 1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany   do przeniesienia jej własności

 1. a) od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:
 2. b) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 3. c) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.

 1. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Towaru do miejsca pisemnie wskazanego przez Sprzedającego na własne ryzyko. Miejsce to musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedającego o sposobie zwrotu Towaru Sprzedającemu. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 1. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Sprzedający jest zobowiązany wyłącznie do zwrotu na rzecz Kupującego środków pieniężnych uiszczonych tytułem ceny za Towar. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od dnia objęcia zwróconego Towaru w posiadanie przez Sprzedającego.
 1. Zgłoszenie jakichkolwiek roszczeń przez Kupującego, a zwłaszcza roszczeń z tytułu gwarancji nie zwalnia go z obowiązku zapłaty ceny za Towar, Kosztów Dostawy oraz zapłaty innych należności określonych w Zamówieniu.
 2. Jeżeli w wyniku odstąpienia od Umowy zwrócony zostanie Towar w stanie wykazującym ślady zużycia, uszkodzenia lub zniszczenia (bez względu na to, czy powstały one w ramach Dostawy lub w trakcie ich posiadania przez Kupującego), Sprzedający ma prawo do odpowiedniego (stosownie do stopnia zużycia, uszkodzenia lub zniszczenia) obniżenia świadczenia pieniężnego zwracanego na rzecz Kupującego.
 3. Jeżeli zwrot Towaru na skutek odstąpienia od Umowy jest niemożliwy, Sprzedający ma prawo do zaliczenia wpłaconych przez Kupującego kwot na poczet należnego mu od Kupującego świadczenia w postaci zwrotu Towaru.
 1. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem świadczenia  pieniężnego na rzecz Kupującego do czasu objęcia przez Sprzedającego Towaru w posiadanie.
 2. Roszczenia odszkodowawcze Kupującego wobec Sprzedającego w przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego zostają wyłączone, a w razie bezskuteczności tej klauzuli, zostają ograniczone do wysokości 100 % wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy, od której Kupujący odstąpił.

§ 12. Ochrona danych osobowych

1.    Administratorem Danych Osobowych jest Karel2 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej ul. Katowicka 180 43-346 BIELSKO – BIAŁA NIP: 6272348246, REGON: 27655131200000, KRS 0000133240; Przedstawicielem Sprzedającego jest: Jakub Dziubiński, dane kontaktowe: e-mail: [email protected], Tel.: 501 523 764

 1. Dane osobowe Kupujących przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie internetowym oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody do marketingu naszych Towarów i Usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu Towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji Umowy, jak również wysyłki Towarów.
 2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO w celach wskazanych powyżej. 

4.    Sprzedający może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie, zgodnie z art. 28 RODO.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie Konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
 2. Dane osobowe Sprzedawca przekazywać będzie do firm obsługujących Sprzedawcę, w tym m.in. do podmiotów obsługujące płatności, podmiotów świadczące obsługę prawną i podatkową Sprzedającego, podmiotów świadczących usługi przewozowe dla Sprzedającego, podmiotów świadczących usługi hostingowe dla Sprzedającego, podmiotów świadczących usługi hostingowe poczty elektronicznej dla Sprzedającego, podmiotów wystawiających kartę gwarancyjną dla Towaru, zakładów ubezpieczających, podmiotów świadczących usługi ochrony mienia i osób dla Sprzedającego; podmiotów świadczących usługi audytorskie, księgowe i rachunkowe dla Sprzedającego, podmiotów świadczących usługi IT dla Sprzedającego, sądy, organy administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej
 3. Dane osobowe Kupujących nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 4. Każdy Kupujący ma prawo żądać od Sprzedawcy dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych, Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W celu usunięcia danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Biurem Obsługi wysyłając formularz usunięcia danych bądź mailowo – podając swoje dane osobowe, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu (podane podczas rejestracji) w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika i jego prawidłowej identyfikacji w bazie danych klientów Sklepu Internetowego.
 6. W oparciu o dane osobowe Kupujących, Sprzedawca nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, o których mowa w  22 ust. 1 i 4 RODO.

11.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie oraz rozpatrywania reklamacji. Nadto dane osobowe są przetwarzane przez okres posiadania przez Kupującego Konta w Sklepie, nie dłużej niż 5 lata od likwidacji Konta w Sklepie. Jeżeli Kupujący dokonuje transakcji bez zakładania Konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 5 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji. W przypadku prowadzenia postępowań sądowych, podatkowych lub administracyjnych czas przechowywania danych osobowych może ulec wydłużeniu na czas trwającego postępowania bądź dłuższy, w zależności od obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 2. Kupujący ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 3. Formularze zamówień i rejestracji, które wymagają podania danych osobowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie z nimi odbywa się z użyciem protokołu https (SSL), dzięki czemu wszystkie dane osobowe są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby trzecie.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Regulaminie, Polityce prywatności i plików cookies, który znajduje się w zakładce na Stronie.

§ 12. Obowiązywanie Regulaminu

 1. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją zasad określonych w Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Regulamin zostaje udostępniony pod adresem karel2.pl/regulamin w dniu 31.03.2020
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.04.2020
 6. Sprzedający zamieszcza aktualną wersję regulaminu pod adresem karel2.pl/regulamin w zakładce „Regulamin”.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 9, Sprzedawca może dokonywać w każdym czasie zmian w 
  O zmianach regulaminu i ich zakresie Kupujący zostanie każdorazowo poinformowany (drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail) na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 8. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu publikacji pod adresem karel2.pl/regulamin
 9. Kupujący jest związany postanowieniami Regulaminu, który zaakceptował przy składaniu konkretnego Zamówienia.

§ 13. Ostrzeżenie przez zagrożeniami sieciowymi

 1. Sprzedający na podstawie niniejszego Regulaminu przestrzega, iż najistotniejszym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „konie trojańskie”, itp.
 2. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Sprzedający przestrzega Kupującego, by ten zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.
 3. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Sprzedający przestrzega przed potencjalnym zagrożeniem związanym z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Kupującego (np. ataki na jego witryny), jak i Sprzedającego. Biorąc pod uwagę powyższe Kupujący przyjmuje do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedającego wszelkich nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

 

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do: zmiany oferty poszczególnych Towarów, a także Kart Towarów oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, przy czym powyższe czynności nie mają wpływu na Zamówienie.
 2. Wszelkie sprawy sporne między Sprzedającym a Kupującym rozstrzyga sąd polski, właściwy rzeczowo ze względu na siedzibę Sprzedającego, na podstawie prawa polskiego.
 3. W odniesieniu do Klientów indywidualnych szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 4. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).
 5. Szczegółowe zasady polityki prywatności oraz zasad wykorzystywania plików cookies (ciasteczek) określa odrębny regulamin.
 6. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z Umowy lub/i złożonego Zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 7. Sprzedający może w każdej chwili przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy lub/i złożonego Zamówienia na podmiot trzeci, na co Kupujący wyraża zgodę.
 8. Jeżeli nie postanowiono inaczej na piśmie, Sprzedający nie przenosi na Kupującego jakichkolwiek praw autorskich majątkowych, ani nie udziela Kupującemu licencji.
 9. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszelka komunikacja między Stronami następuje drogą elektroniczną, w szczególności z użyciem poczty e-mail.
 10. W celu prawidłowości doręczenia wszelkie oświadczenia będą wymieniane pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na dane Sprzedającego wskazane we wstępie oraz na dane Kupującego wskazane podczas składania Zamówienia. 
 11. W przypadku zmiany adresu, lub adresu poczty elektronicznej, Strona dokonująca takich zmian zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony w ciągu 7 (siedmiu) dni. Jeżeli Strona nie powiadomi drugiej Strony o takiej zmianie, korespondencja dostarczona na poprzedni adres Strony lub adres poczty elektronicznej zostaje uznana jako prawidłowo dostarczona.
 12. Wyłącza się całkowicie zastosowanie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z 11.04.1980 r.
 13. Regulamin podlega ochronie na podstawie przepisów z zakresu ochrony własności  intelektualnej oraz z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek korzystanie, kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie całości lub części jego treści bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedającego wiązać się będzie z odpowiedzialnością w świetle prawa.